CÁC QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI AN TOÀN SẢN PHẨM MỸ PHẨM
0 1 2 3

Hỗ trợ trực tuyến

    0986 708 677

Trang chủ >> CÁC QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI AN TOÀN SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CÁC QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI AN TOÀN SẢN PHẨM MỸ PHẨM

  

THEO QUY ĐỊNH TẠI QUY CHẾ QUẢN LÝ MỸ PHẨM CỦA BỘ Y TẾ

     - Các tổ chức hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải đảm bảo các sản phẩm của mình không có hại đối với sức khoẻ con người khi được dùng trong những điều kiện bình thường hoặc những điều kiện thích hợp được hướng dẫn, phù hợp với dạng bào chế, thông tin ghi trên nhãn, hướng dẫn sử dụng, thận trọng đặc biệt, cũng như các thông tin khác cung cấp bởi Nhà sản xuất hoặc nơi được uỷ quyền hoặc người chịu trách nhiệm lưu hành sản phẩm trên thị trường.

     - Nhà sản xuất phải đánh giá tính an toàn trên mỗi sản phẩm mỹ phẩm theo Hướng dẫn đánh giá tính an toàn mỹ phẩm của ASEAN.

     - Các tổ chức, cá nhân đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường phải đảm bảo sản phẩm của mình không chứa các thành phần được qui định tại các Phụ lục sau đây của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN:

 1. Các chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm được liệt kê trong Phụ lục II (Annex II).

 2. Các thành phần được liệt kê trong phần thứ nhất của Phụ lục III (Annex III), với hàm lượng vượt quá giới hạn hoặc nằm ngoài điều kiện cho phép.

 3. Các chất màu khác với các chất được liệt kê trong Phụ lục IV (Annex IV), phần 1, trừ trường hợp các mỹ phẩm chứa các chất màu với mục đích duy nhất để nhuộm tóc.

 4. Các chất màu được liệt kê trong Phụ lục IV (Annex IV), phần 1 được sử dụng ngoài điều kiện đã nêu, chỉ trừ trường hợp các mỹ phẩm chứa các chất màu với mục đích duy nhất là nhuộm tóc.

 5. Các chất bảo quản nằm ngoài danh mục trong Phụ lục VI (Annex VI), phần 1.

 6. Các chất bảo quản được liệt kê trong Phụ lục VI (Annex VI), phần 1, với hàm lượng vượt quá giới hạn hoặc nằm ngoài điều kiện cho phép, trừ trường hợp các chất này được sử dụng với mục đích đặc biệt, không liên quan đến công dụng là chất bảo quản.

 7. Các chất chống tử ngoại không nằm trong Phụ lục VII (Annex VII), phần 1.

 8. Các chất chống tia tử ngoại nằm trong Phụ lục VII (Annex VII), phần 1 nhưng có hàm lượng vượt quá giới hạn hoặc điều kiện cho phép

     - Sự có mặt của các chất được liệt kê trong Phụ lục II (Annex II) với hàm lượng vết vẫn được chấp nhận nếu vì lý do kỹ thuật không thể tránh được trong “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” và vẫn đảm bảo yêu cầu về độ an toàn của mỹ phẩm như đã nêu trong Điều 10 của Quy chế.

  

NHỮNG SẢN PHẨM MỸ PHẨM CHỨA CÁC THÀNH PHẦN SAU ĐÂY VẪN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TRÊN THỊ TRƯỜNG

     - Những thành phần hoặc nguyên liệu được liệt kê trong Phụ lục III (Annex III), phần 2, trong giới hạn và theo những điều kiện đã nêu, cho đến ngày được quy định trong cột (g) của Phụ lục này.

     - Những chất màu được liệt kê trong Phụ lục IV, phần 2, trong giới hạn cho phép và trong điều kiện được chấp nhận, cho đến ngày được quy định trong Phụ lục này.

     - Các chất bảo quản được liệt kê trong Phụ lục VI, phần 2, trong giới hạn cho phép và trong điều kiện được chấp nhận, cho đến ngày được đề cập đến trong cột (f) của Phụ lục này. Tuy nhiên, một vài thành phần trong số này có thể được sử dụng ở những hàm lượng khác với mục đích cụ thể, được thể hiện rõ ràng trong dạng trình bày của sản phẩm.

     - Những chất chống tia tử ngoại được quy định trong phần 2 của Phụ lục VII (Annex VII), trong giới hạn cho phép và trong điều kiện đã quy định, cho đến ngày được đề cập đến trong cột (f) của Phụ lục này.

Đến thời điểm quy định của Ủy ban mỹ phẩm ASEAN, những thành phần, những chất màu, những chất bảo quản và những chất chống tia tử ngoại sẽ:

     - Được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

     - Hoàn toàn bị cấm (Phụ lục II).

     - Tiếp tục duy trì trong một khoảng thời gian xác định nêu trong phần 2 của các Phụ lục III, IV và VII,

     - Được đưa ra khỏi tất cả các phụ lục, dựa trên các thông tin khoa học hoặc lý do cấm không được sử dụng.